Projekt i samverkan

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Allmänt
Citybanan är ett av de mest komplicerade multidisciplinära pågående infrastrukturprojekten
i Sverige. Denna komplexa anläggning byggs i en känslig miljö med ett
myller av befintliga ledningstunnlar, tunnelbanor fyllda med resenärer, kulvertar och värdefulla kulturbyggnader. Nu i mars 2013 är nästan allt berg utsprängt. Vi har passerat alla svåra områden och kritiska snitt. Trots stor komplexitet och den känsliga omgivningen har projekt 9523 varit mycket framgångsrikt för alla parter och prognosen visar att projekt 9523 klarar både tidplan och budget. Citybanans anläggning är så komplex att det är svårt att beskriva tids- och kostnads- och goodwillrisker. En förutsättning för att lyckas hantera risker och omgivningspåverkan inom tidplan och budget förutsatte en kontraktsform med gott samarbetsklimat där risktagandet balanserades och samarbete mellan projektets tre parter prioriterades, beställare – entreprenör – projektör. Bärande ord för projektet har varit att skapa trygghet samt proaktivt arbete, såväl internt som gentemot omgivning. Samverkan För att kunna hantera risker och omgivningspåverkan och ändå nå uppsatta mål med konkurrenskraftiga anbud har TRV kontrakterat ett par av de större anläggningsentreprenaderna med en relativt ny kontraktsmodell. Modellen bygger på nära, och i kontraktet väl definierat, samarbete mellan beställare, konstruktör/projektör och entreprenör samt ett balanserat risktagande mellan beställare och entreprenör. Entreprenadkontraktet för Norrströmstunneln är en utförandeentreprenad på löpande räkning med fast arvode enligt AB04, här finns möjlighet till bonus vid uppnående av uppsatta mål. Beställaren är ansvarig för projekterad utformningen men kontraktet föreskriver aktiv medverkan av entreprenören för projektering, kostnadsstyrning, produktionsstyrning, upphandling/inköp, riskhantering, omgivningspåverkan mm. Entreprenören har aktivt deltagit i framtagande av bygghandlingar. Entreprenören har därmed fått en ingående förståelse för anläggningen samtidigt som handlingarna produktionsanpassats till entreprenörens utförandemetoder. Optimerad anläggning Vid gemensamma projekteringsutvecklingsmöten utvärderas och optimeras utförandemetoder och tekniska lösningar. Innan bygghandlingarna färdigställs för myndighetsgranskning har entreprenören och beställaren granskat dessa med fokus på utförande

« Tillbaka