Produktionsstyrning i en modern igensättningsgruva

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sedan hösten 2001 har en styrande driftscentral varit på plats i Bolidens gruva
Garpenberg Norra. Syftet är att höja gruvans produktionskapacitet genom att utnyttja
glapptiderna mellan aktiviteterna i salvcykeln, säkerställa att gruvan bryter de positioner som har planerats för perioden och förse organisationen med information och nyckeltal som stöd för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Flödesstudier som har genomförts vid flera av Bolidens underjordsgruvor i Sverige och Kanada visar att gavlarna/produktionsfronterna har en utnyttjandegrad på mindre än 30 %, och att gruvornas produktionskapacitet begränsas av flaskhalsar i produktionssystemet, ofta på förstärkningssidan. I gruvindustrin är de fasta kostnaderna storajärnfört med de variabla, samtidigt som basmetallbranschen inte har någon begränsning på marknadssidan. Höjd produktionskapacitet med befintliga resurser ger därför en omedelbar förbättring av det ekonomiska resultatet. Av och till kan underjords gruvorna ha problem att leverera enligt sina leveransprognoser, vilket i visst mån kan bero på svårigheten att koordinera skivväxling och tillredning. Gruvorna gör leveransprognoser flera månader i förväg, och anrikningsverken anpassar sin produktionsplan till dessa prognoser. Dessa prognoser ligger ofta mycket nära gruvans maximala kapacitet. Om en gruva inte klarar av att leverera enligt prognos är risken stor att anrikningsverket inte kan täcka malmbristen från andra källor, så en leveranssvikt från gruvan resulterar i förlorade inkomster. Man kommer inte åt råmaterialet/malmen innan tillredningen är klar, så timingen av tillredning och brytning är kritisk för framtida leveransförmåga. Bland alla större dagbrott är det vanligt att använda någon form av styrcentral, så kallad "dispatch", som styr truckar och grävskopor med stöd av optimeringsalgoritmer. För underjordsgruvor finns inga motsvarande algoritmer kommersiellt tillgängliga. Det finns visserligen underjordsgruvor som har kontrollrum, men dessa sköter vanligtvis endast uppgifter som rapportering och närvarokontroll. Försöken med styrande driftscentral i Garpenberg Norra visar att man kan öka salvtempot och utnyttjandet av våra produktionsgavlar. Flaskhalsen blir synlig och kan utnyttjas optimalt och vi kan förbättra gruvans planföljsamhet. Boliden har därför som mål att alla underjordsgruvor ska ha en styrande driftscentral på plats inom 5 år.

« Tillbaka