Produktionsplanering av tunnelprojekt i tidiga skeden, Projekt Förbifart Stockholm

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Sammanfattning / Summary
SE
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska förenkla
vardagen genom att binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta
Essingeleden och innerstaden och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.
Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Förberedande arbeten planeras starta under 2012 och byggtiden är 8-10 år. De viktigaste förutsättningarna för val av produktionsmetod, placering av arbetstunnlar, indelning av tunnelentreprenader, val av transportsätt för bergmassor och byggmaterial kommer dels som resultat av arbetet med systemhandlingen men även från beslut tagna utanför arbetet med systemhandlingen och arbetsplanen. Den tillåtlighetsprövning som projektet genomgått resulterade under hösten 2009 i ett beslut från regeringen som godkände ett fortsatt arbete under vissa förutsättningar. Vissa av dessa förutsättningar fick stor inverkan på utformningen av framför allt masshanteringen inom projektet. Det som avviker från det normala produktionsupplägget för ett tunnelprojekt i Stockholm är de villkor som regeringen meddelade i tillåtligheten. I villkor 4 anger regeringen att inga tunga lastbilstransporter får passera Drottningholm på Lovö och att transporter så långt som möjligt ska gå sjövägen. Konsekvensen av detta blev att tre tillfälliga hamnanläggningar har projekterats och att ansökan om hamnverksamhet för dessa inlämnats till Miljödomstolen. För att möjliggöra sjötransporter kommer massorna att krossas vid etableringarna och transporteras med bandtransportör ner till respektive hamnanläggning. Regeringens styrning av masshanteringssystemet för Lovö och Sätra varv har fått stora konsekvenser för produktionsplaneringen av tunnlarna. Presentationen ska visa några resultat av den planering som gjorts i projekt Förbifart Stockholm samt vikten av att bakgrunden, skälen och motiven för valda lösningar överförs vidare i processen så att den byggande entreprenören i slutändan förstår orsaken till utformningen av de kommande bygghandlingarna.

« Tillbaka