Produktionscentral Råvaruberedning, PCRB

Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid LKAB Kiruna har sedan våren 2000 ett projekt pågått för att utreda
förutsättningarna för en gemensam produktionscentral. I december 2002 fattades
beslut om att förverkliga en första etapp, Produktionscentral Råvaruberedning eller
PCRB. I december 2003 har operatörerna flyttat upp ovan jord till den nya produktionscentralen och under våren färdigställs driftstationerna under jord. I produktionscentralen styr och samordnar ett team operatörer hela produktions- och transportkedjan i gruvan. I produktionscentralen ingår, förutom operatörer, produktionsnära stödfunktioner som planering och kvalitet. Knutet till produktionscentralen kommer ett antal driftstationer finnas ute i anläggningarna. Driftstationernas uppgift blir främst att hålla hög tillgänglighet i produktionen. Vid arbete i en produktionscentral ges förutsättningar för effektivare arbetsformer längs hela flödet, baserade på teamarbete och ökade befogenheter för driftpersonalen. Detta är ett sätt att möta de ständigt ökande kraven på kvalitet och leveranssäkerhet, samt att skapa en flexibilitet i produktionen som ytterligare ökar konkurrensförmågan. I en förlängning kan en gemensam produktionscentral för hela flödet skapas som ansvarar för produktionssamordningen från fast klyft till båt.

« Tillbaka