PROCESS FRÅN FÖRUNDERSÖKNING TILL UTFÖRT BERGARBETE I EPISYENIT

Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Vid detaljprojekteringen av tunnelbanesträckan Akalla-Barkarby identifierades 2015 den bergvolym som senare kom att benämnas episyenitområdet. Episyeniten är en röd, fin- till medelkornig, spröd och hydrotermalt omvandlad bergart, där kvarts har urlakats vilket lett till mycket hög porositet. Eftersom det inom tunnelsidan i Sverige fanns begränsad erfarenhet av projektering och drivning genom denna ovanliga bergart utfördes ett omfattande projekteringsarbete. En viktig del i arbetet var att identifiera kontroller och mätningar för byggskedet som skulle verifiera den konceptuella modellen. Artikeln beskriver det arbetssätt som använts för att ta fram en teknisk lösning för en passage med stora geologiska osäkerheter. Ett klassiskt arbetssätt användes under projekteringen som baserades på utformning av konceptuell modell, gradvis kompletterande undersökningar samt analytiska och numeriska analyser. De stora osäkerheter som identifierats i projekteringsskedet, med hänsyn till geologi, strukturgeologi, bergkvalitet, och bergspänningar var till stora delar kvarstående i byggskedet år 2021. Artikelns fokus kommer därför att ligga på det arbetssätt som utformades inom entreprenaden med syftet att optimera den projekterade lösningen. Beställare, entreprenör, granskare och projektör skapade en gemensam process för tät uppföljning och utvärdering av gjorda observationer. Genom denna process kunde den tekniska lösningen modifieras på ett mycket värdeskapande sätt.

THE PROCESS FROM PRE-INVESTIGATION TO DESIGN AND EXCAVATION IN EPISYENITE
During the detailed design of the Akalla-Barkarby metro in 2015, the volume that later came to be called the episyenite area was identified. The episyenite is a quartz-leached red, fine- to medium-grained, brittle and hydrothermally altered rock, leading to very high porosity. As there was limited experience in Sweden of planning and tunneling through this uncommon rock type, extensive design work was carried out. An important part of the work was to identify relevant observations and measurements for the construction phase that could verify the conceptual model. The paper describes the working methodology used to design a technical solution for a passage with large geological uncertainties. A common methodology was used where the planning included the design of a conceptual model, gradually supplementary investigations and analytical and numerical analyses. The major of the uncertainties identified in the planning phase, with regard to geology, structural geology, rock quality, and rock stresses were still uncertainties in the construction phase in 2021. The focus of the paper will therefore be on the active design work with the aim of optimizing the technical design solution. Client, contractor, reviewer and designer created a joint process for close follow-up and evaluation of observations during tunnelling. Through this process, the technical solution could be modified in a very value-creating way.

« Tillbaka