Praktiske erfaringer og muligheter med SSE strengladningssystem

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
lnnforing av bulksprengstoffer som ANFO og mekanisk ladeutstyr i tunnelsprengning
rasjonaliserte ladeprosessen og dermed drivehastigheten. Men det spesifikke sprengstoffforbruk
0kte såvel som ladningskonsentrasjonen i de enkelte borehull, sammenlignet med anvending av bunn-pipeladningsprinsippet og patronerte sprengstoffer. Dette forte igjen til bl.a 0kte sprengningsinduserte vibrasjoner og st0rre skadesonedyp i gjenstående fjellflate ved bruk av bulk-sprengstoffer. Ved introduksjonen av emulsjonssprengstoffet SSE var ladetrucken försynt med et uttrekssystem for ladeslangen som kunne legge igjen en streng av emulsjonen med en ladningskonsentrasjon sprengningsteknisk tilpasset kontur-eller innerkonturhull. En begrenset skadesone i konturen skulle dermed vrere i varetatt. Men 0vrige hull i sal ven var i utgangspunktet tiltenkt ladet 100% SSE frem til uladet del av hullet. Under tunnelsprengning med restriksjoner i urbane strnk og liten overdekning ville enhetsladningen raskt kunne overskride kravet til vibrasjoner, med mindre salvelengden ble redusert tilsvarende. Da korte salver ikk:e er 0nskelig av hensyn til fremdriften, og patronerte sprengstoffer av hensyn til lagringsproblematikk, pris etc., ville alternativet kunne vrere å anvende strengladning i hele salven. Dette föredraget omfatter resultater av fors0k utfört med SSE strengladning av forskjellige kutter og hele salver fra Bragemes-tunnelen i Drammen, samt praktiske erfaringer fra utnyttelse av strengladningssystem ved Kringen-prosjektet i G0teborg og Södra Länken i Stockholm.

« Tillbaka