PLANING FUTURE MINING IN LKAB’S MINES

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
EN

PLANERING AV FRAMTIDS BRYTNING I LKAB:S GRUVOR
LKAB genomgår en omvandling till CO2-fri produktion och att nå det målet där finns ett högt pris. Det är en kostnad som endast kan bäras av gruvdrift med högre produktionstakt, och de metaller som behövs för att mata processen kan bara hittas på större djup. För att ekonomiskt bryta på detta sätt, på ett säkert sätt, gör företaget stora förändringar i design och analysmetoder som används. Det här paper ger en översikt över processen, de viktigaste hindren som ska övervinnas, arbetssätten som används för att ta itu med dem och en bild av några av de potentiella lösningarna som kommer att göra framtidens gruvor möjliga. Ekonomin i omvandlingen tas upp, och man kan se att för LKAB är CO2-fri produktion inte ett val, det är en nödvändighet som är helt accepterad. Att göra det hjälper till att säkra företagets framtid och hjälper till att ta itu med några av de problem som världen står inför idag.

PLANING FUTURE MINING IN LKAB'S MINES
LKAB is undergoing a transformation to CO2 free production, and reaching that goal comes at a cost. It is a cost that can only be supported by mining with higher production rates, and the metals necessary to feed the process can only be found at greater depths. To economically mine in this fashion, safely, the company is making big changes in the design and analysis methods being used. This paper provides an overview of the process, the key hurdles to be overcome, the ways of working being used to address them, and a view of some of the potential solutions that will make the mines of the future possible. The economics of the transformation are addressed, and one can see that for LKAB, CO2 free production isn’t a choice, it is a necessity that is fully embraced. Doing so helps to secure the future of the company and helps to address some of the problems facing the world today.

« Tillbaka