Passage av vattenförande zoner i Frösunda kraftledningstunnel - prognos och utfall

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Befintlig 220 kV friledning mellan Bergshamra och Järva inom Solna kommer att
ersättas med kablar i tunnel. Därigenom frigör Solna stad mark inom bl.a. Norra
Frösunda för byggande av kontor och bostäder. Projektet finansieras av Fortum för den del som befinner sig inom Nationalstadsparken (ca 30 milj kr) och Solna kommun för övriga delar (ca 100 milj kr). Nitro Consult fick årsskiftet 1999/2000 i uppdrag att upprätta bygghandlingar och stå för erforderliga tillstånd för projektet. Projektet började med att genomföra markundersökningar och upprätta en systemhandling. Detta låg senare som underlag för fortsatt projektering och upprättande av ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör. Parallellt pågick miljöprövningen, som på grund av projektets komplexitet tog 1,5 år. Miljöprövningen och andra tillstånd för genomförandet av projektet var klara januari 2003. Därmed kunde kontrakt tecknas med Lerneon för genomförande av anläggningsarbeten. Själva installationen av kablar och anslutning till nätet sköts av Fortum och beräknas vara klar hösten 2005.

« Tillbaka