OPTIMIZATION OF PROCEDURES FOR ROCK MASS GROUTING IN TUNNELLING

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
EN

OPTIMERING AV TILLVÄGÅGNSSÄTT FÖR BERGINJEKTERING I TUNNEL
Förinjektering av bergmassa för att reducera inläckande vatten i tunneln är en viktig del av tunneldrivningen i urbana miljöer i både Norge och Sverige. Väl genomförd förinjektering är en förutsättning för omgivningshänsyn, samt har betydande påverkan på projektets resursanvändning, drivtid och totalkostnader. De geologiska förhållandena och utmaningarna mellan Norge och Sverige är relativt lika, trots det är det betydande skillnader på utförande av injekttering och speciellt gällande stoppkriterier. I Norge är det primära stoppkriteriet knutet mot att uppnå ett angivet stående mottryck, medan i Sverige är det baserat på en angiven maxtid för injektering vid ett kontant angett tryck. Norge är känt för högt injekteringstryck, som ibland överstiger bergspänningarna. I Sverige används ett mer moderat tryck, med fokus på tid och mängd. Vad är mest effektivt med hänsyn på reducerad inläckage av vatten, resursanvändning, drivtid och totalkostnader? Det är en komplicerad frågeställning, som är svår att ge svar på. Det kan också vara projektspecifik, både till hänsyn på krav till uppnådd täthet och geologiska förutsättningar. Här presenteras ett objektivt perspektiv på möjliga negativa och positiva effekter av procedurerna, med speciell hänsyn på injekteringstryck och vilka metoder som kan användas för att bestämma fördelaktiga injekteringstryck.

OPTIMIZATION OF PROCEDURES FOR ROCK MASS GROUTING IN TUNNELLING
Pre-excavation rock mass grouting to reduce water ingress into tunnels is an important part of tunnelling in urban settings in both Norway and Sweden. A well performed grouting is a premise to maintain the groundwater level in the overlaying soil and rock, at the same time it has a significant impact on the projects use of resources, such as material, time and total costs. The geological conditions and challenges encountered during tunnelling in Norway and Sweden are comparatively similar, but still there is a significant difference in the execution for pre-excavation grouting, especially regarding the stop criteria. In Norway the primary stop criterion is focused on achieving at predefined pressure at zero flow (stagnation pressure), while in Sweden it is based on a maximum grouting time performed at a constant pressure. Norway is known for a high grouting pressures, that sometimes exceed the minor stress in the rock mass, while in Sweden a more moderate pressure is used. What is the most effective method, considering reduction of water ingress, use of resources? This a complicated subject, which is difficult to give a straightforward answer to. It can also be project specific, depending on tightness requirements and geological conditions. The current paper provides an objective perspective of possible positive effects of the procedures, with special attention to grouting pressure and which methods that can be utilized to decide beneficial grouting pressure.

« Tillbaka