Optimering av berguttag i bergslänter för att minimera kostnaderna för förstärkning och underhåll

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Att anpassa berguttag efter bergets geologiska strukturer är gynnsamt både med avseende på stabilitet, ekonomi och ofta även gestaltningsmässigt. Vi jämför här två vägprojekt, ett där berguttaget anpassades efter de geologiska förhållandena under byggskedet och ett där det inte gjordes, i det senare fallet ledde detta till ras och omfattande åtgärder bara tre år efter öppnandet av vägen. Utbyggnaden av E4 Enånger–Hudiksvall utfördes som ett utökat samverkansprojekt med Trafikverket som beställare, NCC som entreprenör och WSP som bergtekniskt stöd. I byggskedet tilläts bergets egenskaper och geologiska strukturer styra släntlutningar, placering av släntkrön, berguttagsmetod etc. Detta ledde till att berget vid sprängningarna föll ut längs naturliga sprickplan vilket gav upphov till ett minimalt förstärkningsbehov samt litet drift- och underhållsbehov. Resultatet blev mycket tillfredställande både stabilitetsmässigt och estetiskt. Under utbyggnaden av E6:an, delen Saltkällan-Håby, ställdes en hög bergslänt 5:1 utan hänsyn till de ur stabilitetssynpunkt ofördelaktiga geologiska strukturerna. Detta ledde till ras i bergslänten tre år senare, omfattande åtgärder för att stabilisera berget i efterhand samt att E6:an stängdes av för all trafik under nästan en månad. De åtgärder som genomfördes för att stabilisera bergslänten är jämförbara med de som utfördes på E4:an, dvs berget sprängdes ut efter naturliga sprickplan. Att göra dessa åtgärder i efterhand ledde dock till en betydligt högre kostnad genom mer komplicerad masshantering, behov av trafikanordningar, etc. Även i detta projekt var samverkan mellan de medverkande parterna avgörande för det goda slutresultatet. Trafikverket var beställare, WSP bergtekniskt stöd och NCC/Bohus Bergsprängning entreprenörer. Bl a togs en 3D-modell av bergslänten fram genom laserskanning vilken fungerade som underlag för att succesivt ta fram ritningar som entreprenören kunde använda på plats för att borra till rätt djup. Laserskanningen var också kostnadseffektiv i jämförelse med konventionell inmätning. Bedömningen är att merkostnaden för att säkra berget i efterhand mot om det hade gjorts i byggfasen hamnade på i storleksordningen 6 Mkr, vilket tydligt visar på de besparingar som kan göras genom att redan i byggfasen ta hänsyn till den lokala geologin vid berguttag. Raset på E6:an aktualiserade också behovet av ett väl tilltaget vägområde vid höga skärningar samt en utformning av sidoområdet som hindrar mindre block och stenar att rulla ut på vägen vid eventuella ras.

« Tillbaka