Optimerad fragmentering i Aitik

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sprängning är en av huvudprocesserna i gruvbrytning och dess resultat har en stor inverkan på gruvans totala ekonomi. Resultatet av fragmenteringen påverkar inte bara gruvans produktivitet och enhetskostnader utan även krossning och malning i anrikningsverket. Optimeringar av delar i ett system leder oftast till en suboptimering av hela systemet. Traditionellt har gruvan och anrikningsverket varit uppdelade i separata resultatenheter med följd att gruvan har suboptimerat sprängningen mot sina kostnader, utan hänsyn till resultatet längre fram i produktionskedjan. I det här projektet inriktas sprängningen mot det optimala för hela processen från gruva till anrikningsverk. Primärkvarnarna i anrikningsverket har identifierats som flaskhals i produktionssystemet, gruva/anrikningsverk, varför sprängoptimering inriktas mot att maximera genomsättningen i dessa. Utifrån kvarnarnas begränsningar kan en önskad förändring i styckefall beräknas och resultatet kan appliceras på nästkommande pall i gruvan. För att utreda vad resultatet av sprängningen har för betydelse för de följande processerna, har resultatet i anrikningsverket återkopplats till dess ursprungliga position i gruvan. Ny teknik med GPS, bildanalys och kvarnstyrning har varit en grundförutsättning för projektet.

« Tillbaka