Operativ planering och ledning av produktion i Kirunagruvan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Kirunagruvan hade under 1970- till 1980- talen, liksom de flesta
andra producerande enheterna, en mycket stark administration. En
traditionell hierarki med skjutare, förman och gruvfogde, många
med "andra generationens gruvbrytningstradition i ryggmärgen", vilka bildade basen till pyramiden. Toppen bestod då av "manschettfolket" i ett antal led, som visserligen kunde vara duktiga teoretiker, men enligt fotfolket saknade ortsulans erfaren het. Gruvan var inriktad på maximal produktion inom varje deloperation samt hård styrning kring begrepp såsom kronor per ton råmalm och kostnad per delenhet. Malmlagret, tillsammans med förberedda produktionsområden, var på grund av olika omständigheter uppe i 6 till 7 gånger leveransvolymen per år i början av 1980-talet. Kunderna var inte längre beredda att betala oss för vår omtanke att, utan beställning, lagerföra produkterna. Vi tvingades mycket snabbt och brutalt att halvera personalstyrkan, i stort sett upphöra med alla former av lager- och bufferthantering, och därutöver övergå till storskalighet och andra massbrytningsmetoder för att överhuvudtaget överleva. Våra traditionella arbetsmönster på olika nivåer fungerar inte längre. Ny umgängesform måste prövas. En kundorderstyrd och produktflödeskoncentrerad organisation tar form inom Kiruna Gruvavdelning.

« Tillbaka