Nytt system för navigering och borrplansgenerering i Garpenberg Norra

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid malmbrytning styr malmens geometri geometrin på brytningsrummet. Varje salvas
storlek, riktning och borrplan blir unik till skillnad från vid tunneldrivning där man
använder fasta tunnelprofiler. Salvornas oregelbundenheter tillsammans med otillräcklig malmkännedom leder till operatörsindividuella, och därmed suboptimala, borr- och_ laddplaner. Detta kan i sin tur leda till att vi bryter onödigt gråberg och/eller lämnar malm kvar och vi får dålig kontur med ökat behov av bergförstärkning som följd. Förutom en längre salvcykel tillkommer även kostnader i form av lägre halter och i vissa fall undanträngning av malm i uppfrakt och anrikningsverk. I Boliden Minerals gruva Garpenberg Norra har man uppnått förbättrad kvalitet och produktivitet tack vare ett nytt system som presenterar aktuell brytningsplanering för operatören när han ställer upp för borrning och genererar en optimerad borrplan för varje enskild salva. Andra effekter är bättre planeringsrutiner och storskaligare brytningsmetoder med möjlighet att borra längre och högre salvor med samma eller bättre borrkvalitet. Plattformen som har möjliggjort utvecklingen av Garpenberg Norras system för navigering och borrplansgenerering är Atlas Copcos nya Rigg Control System för Boomer L2C-riggarna. Atlas Copcos ABC Regular är utökat med funktionerna navigering och borrplansgenerering. Navigeringen innebär att operatören f'ar en bild på skärmen som visar hur riggen står i förhållande till brytningsplaneringen och vilken höjd salvan ska ha. Borrplansgenereringen innebär att operatören pekar ut den volym som ska borras med matarna och får en optimerad borrplan för just den volymen att borra efter. Båda funktionerna är oavhängiga av varandra och kan kombineras med de övriga funktionerna i ABC Regular.

« Tillbaka