Nytt arbets- och redovisningssätt för upprättande av Ingenjörsgeologisk prognos för projekt Västlänken

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Sammanfattning / Summary
SE
I dialog med Trafikverket har ett nytt arbets- och redovisningssätt tagits fram som
bygger på statistisk bearbetning av insamlad data och redovisning i 3D-modell
istället för de traditionella plan- och profilritningarna.
Kortfattat innebär det att insamlingen av data avseende bergarter och bergets kvalitet, för merparten av undersökningarna, har utförts i 1 meter långa sektioner. En meter motsvarar sedan en observation i den statistiska bearbetningen. Detta arbetssätt säkerställer att arbetet blir spårbart och därmed enklare att kvalitetssäkra. Redovisningen skiljer från den traditionella genom att inga plan- och profilritningar upprättas utan sker i projektets 3D-modell, även kallad ”SAM-modellen”. Förutom att alla undersökningar, inklusive resultat, redovisas i modellen så görs dessa också “klickbara” med kopplingar till textdokumenten. I prognosen redovisas fyra olika domäntyper: 1) bergarter, 2) bergkvalitet, 3) stukturgeologi och 4) hydrogeologi. De olika domänerna, inom varje domäntyp, skiljer sig åt genom sin unika statistiska fördelning av det den redovisar. Till exempel innebär detta att geografiska gränser mellan olika intervaller av bergkvalitet inte redovisas inom en domän. Istället redovisas den statistiska fördelningen av olika bergkvaliteter inom respektive bergkvalitetsdomän. Genom detta arbets- och redovisningssätt upplever vi att prognosen blir mer baserad på underbyggda fakta än mer eller mindre felaktiga tolkningar och att osäkerheterna i prognosen tydliggörs. Med redovisning i 3D erhålls också en mycket bättre förståelse för komplexiteten i projektet. Det blir även enklare för kommande projektörer och entreprenörer att snabbt sätta sig in i prognosen eftersom all undersökningsdata och efterkommande statistisk bearbetning är direkt tillgänglig i 3D-modellen.

« Tillbaka