Nygårdstunneln, resurser och motivation

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Nygårdstunneln ingår i utförandeentreprenad på Norge-Vänernbanan, sträckan Torbacken – Hede, km 432+000 – 439+000. Dubbelspårtunnelns längd är 3030 m, parallell servicetunnel är 1870 m, och en 520 m lång tillfartstunnel ansluter 425 m norr om dubbelspårtunnelns mitt. Dubbelspårtunneln är ca 120 m2, servicetunneln ca 30 m2 och tillfartstunneln ca 30 m2 . Entreprenadtiden är 2005-08-29 till 2009-06-30. Spårtunnlar skall vara tillgängliga för EST arbeten 2008-03-27. Nygårdstunnelns stora utmaning synes ligga i förstärkningsoch tätningsåtgärder under drift, i kombination med en stram tidplan för drivning. Marknaden bedöms som ökande, varför speciell hänsyn måste tagas till både maskinutrustning och personal. Beställare är Banverket Västra banregionen, entreprenör är Lemcon Ltd och underentreprenör för mark- och konstbyggnation är Vägverket Produktion. Geologisk och bergteknisk beskrivning är upprättad av Bergsäker Konsult AB i samarbete med Skanska Teknik AB, och förtydligande av geologisk och bergteknisk beskrivning, samt geologisk förväntningsmodell och bergprognos är upprättade av Tyrens AB.

« Tillbaka