NYGAMMAL METOD FÖR DRÄNLÄGGNING I DRILL & BLAST BERGTUNNLAR

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2022
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Den finska dräneringsmetoden i drill & blast bergtunnlar utförs med smala, 500 mm breda, PE dräner med dränrör monterad c/c 3 – 5 meters avstånd rakt på spolad bergyta. Metoden har konstaterats ge mycket bra resultat under drygt 15 år som den har varit som primär metod för att omhänderta inläckande vatten i bergrum.Title in english: A ’NEW’ OLD METHOD FOR LAYING DRAINS IN D & B ROCK TUNNELS The Finnish drainage method in drill & blast rock tunnels is done by using narrow, 500 mm wide, PE drains with drainage pipe installed c/c 3 – 5 meters directly on washed rockface. The method has proven to deliver very good results during the 15 years that it has been the primary solution against leaking water inside the tunnel spaces.

« Tillbaka