Nya rön för beräkning av förutsättning vid olika håldiametrar

Författare / Author
Företag / Affiliation
LTH
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Den sprängtekniska forskningen vid Tekniska Högskolan
i Luleå har varit inriktad mot metoder för försiktig
sprängning av orter och bergrum i dåligt berg
samt prognosformler för styckefall vid produktionssprängning.

Vårt undervisningsmaterial i bergsprängningsteknik förnyas för närvarande. Ett av målen har varit att kunna presentera en enkel formel för beräkning av den praktiska försättningen (*) som funktion av sprängborrhålets diameter att användas i inledande kurs i Bergteknik. I fortsättningskurser behandlas mer avancerade metoder för laddningsberäkningar där även prognos av styckefallet göres. Genom utförda litteraturstudier Rustan (1981) och forskning har vi konstaterat att det finns ett flertal empiriska fragmenteringsformler vilka redovisats av Rustan (1987) men att dessa ej kan tillämpas generellt över ett stort håldiameterområde. Här avses då håldiametrar från 50 till cirka 400 mm. Det är ej heller vanligt att man verifierar formlerna genom fullskaleförsök vid olika håldiametrar tex från 50 till 400 mm. Orsaken till detta kan vara att kostnaderna för en sådan kontroll skulle bli mycket stora. I en första etapp som bekostats av Tekniska Högskolan i Luleå har studerats enkla empiriska formler för beräkning av den maximala försättningen och dess beroende av håldiametern. Nya formler för beräkning av den praktiska försättningen, när förhållandet mellan hålavstånd och *) Praktisk försättning är den försättning som framräknats efter det att maximal försättning korrigerats för hålavvikelser.

« Tillbaka