Nya huvudnivåer i LKAB's gruvor i Malmfälten

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Sammanfattning / Summary
SE
I LKAB:s anläggningar i Kiruna och Malmberget pågår stora utbyggnader vad gäller
produktionskapacitet. Parallellt med detta skall nya huvudnivåer och uppfordringssystem
anläggas under nuvarande brytningsetager.
För Malmbergets del kommer brytningen att passera befintlig huvudnivå år 2010, medan motsvarande övergång i Kiruna sker år 2012. Dessa utbyggnader kommer dessutom att pågå under en period när produktionen vid gruvorna skall ökas med ca. 30% jämfört med dagsläget. Förstudier har genomförts för båda gruvorna. I dessa utredningar har ett antal olika avsänkningsalternativ värderats. I nuläget (januari 2006) har inte de definitiva alternativvalen gjorts. För närvarande pågår förprojekteringsfaserna. De formella investeringsbesluten förväntas ske under 2006. Vissa tidskritiska objekt t ex. snedbanedrivningar mot de nya huvudnivåerna har dock påbörjats. Parallellt med detta pågår ytterligare verifieringar av malmbasen genom omfattande undersökningsborrningar inom de aktuella avsänkningsetapperna. För båda gruvorna gäller att nya områden för bearbetningskoncessioner måste erhållas. Detta får också konsekvenser för nuvarande stadsbebyggelse. Detta föredrag redovisar några av de olika avsänkningsalternativen samt de planer på kapacitetsutbyggnader som utreds för Kiruna respektive Malmberget under jord.

« Tillbaka