Norrortsledens funktionsentreprenad - framtidens sätt att bygga och driva väg och tunnel?

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Idag är kommunikationen mellan E18 och E4 mycket bristfällig. Trafiken söker sig fram
längs vägar med låg standard och ofta genom bostadsområden. Samtidigt som olycksriskerna
är stora både för bilister och övriga trafikanter är det många boende invid de överbelastade vägarna som är mycket trafikstörda. Norrortsleden mellan Häggvik och Rosenkälla kommer att bli den nya huvudsakliga förbindelsen mellan E4 och E18. Vägen kommer att avlasta det befintliga vägnätet och förbättra boendemiljön för dem som redan bor i norra Storstockholm. Restiden kortas från dagens cirka 45 minuter i rusningstid till cirka 15 minuter och trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper kommer att öka. Norrortsleden berör de fem kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna och Österåker. Den fysiska planeringen i dessa och andra kommuner förutsätter att Norrortsleden byggs. Norrortsleden innebär nya och bättre förutsättningar för nya bostadsområden och förbättrad kollektivtrafik. Leden bidrar också till en bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser. Norrortsleden kommer att bilda stommen i ett vägnät för den norra delen av Stockholmsregionen. Tillsammans med vägar som E4, E18, Arningevägen och den planerade Förbifart Stockholm skapar Norrortsleden ett överordnat vägnät för inom- och mellanregionala resor. Utbyggnaden av Norrortsleden innebär att området kring korsningen mellan leden och E18 får ett strategiskt läge i regionen. Vid Arninge/Rosenkälla/Gillinge-området och norr därom planeras en kraftig utveckling utifrån en regional kärna som redovisas i den regionala utvecklingsplanen 2001 för Stockholmsregionen (RUFS). Inriktningen är att områdena kring E18-stråket ska bli en levande stadsbygd som är en blandstad med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, utbildning, rekreation etc. Norrortsleden har utformats så att den i största möjliga utsträckning ska smälta in i den befintliga miljön. Två delsträckor av Norrortsleden förläggs i tunnel. Mellan Tunberget och Norrsättra i Sollentuna byggs Törnskogstunneln, två tunnelrör med dubbla körfält. I Täby byggs Löttingetunneln med ett körfält i vardera riktningen åtskiljda av en mittvägg. Byggnadsarbetena för projektet startade hösten 2002 och hela leden beräknas kunna öppnas för trafik under 2008.

« Tillbaka