Norra Länken i Stockholm - jordtunnel vid Bellevue

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Norra länken är en del i utbyggnaden av trafi ksystemet i Stockholm. Den omfattar totalt
15 km väg varav 11,3 km i tunnel inklusive ramper på- och avfarter. Längden från väster
till öster är ca 4 km (Fig. 1). Projektet har tidigare detaljprojekterats och byggandet hade påbörjats, men projektet avbröts år 1997 på grund av dom i regeringsrätten avseende detaljplan vid Norrtull. Norra länken kommer att bidra till ökad säkerhet, bättre miljö och framkomlighet. Med utbyggnaden av Norra länken kommer dagens omfattande trafi k genom Nationalstadsparken till stor del att förläggas under mark. Vidare möjliggör Norra länken en utveckling av staden med bättre bostadsmiljö i de norra delarna av staden samt en utbyggnad av bostäder i Hjorthagen och i Värtan. Genomförandet av Norra länken sker tillsammans med Stockholms stad som svarar för 25 % av fi nansieringen enligt överenskommet fi nansieringsavtal. Arbetsplan för Norra länken är fastställd och överklagad till regeringen. Lagakraftvunna detaljplaner fi nns för hela Norra länken utom för delen Norrtull–Roslagstull. En sådan detaljplan har dock upprättats och antogs av kommunfullmäktige i Stockholm 2004. Såväl arbetsplanen som detaljplanen vid Norrtull–Roslagstull ligger ännu i början av januari 2006 för prövning av regeringen.

« Tillbaka