NON-NEWTONIAN GROUT FLOW IN A SINGLE ROUGH-WALLED ROCK FRACTURE

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
EN
SUMMARY Modeling of cement grout flow in rock fractures plays an important role in the design of rock grouting. Cement grouts used in rock grouting practice are typical non-Newtonian fluids containing yield stress, and are often assumed as Bingham fluids. Natural rock fractures typically consist of rough surfaces. Therefore, in reality, rock grouting process actually involves non-Newtonian fluid flow in rough-walled fractures, which is rarely studied in the literature. In this work, we focus on the impact of surface roughness and present direct numerical simulations of non-Newtonian grouts flow in single rough-walled fractures, using a regularized method to approximate the yield-stress. The rough-walled rock fracture models are created from a laser-scanned surface of a granite rock sample, to represent realistic features of natural rock fractures. The numerical results generally show nonlinear behaviors of non-Newtonian fluid flow in rough-walled fractures. The surface roughness significantly reduces the effective transmissivity when Reynolds number is relatively large. The obtained result can be used for upscaling analysis in practice, in order to reduce the potential uncertainties caused by the surface roughness of the rock fractures.

Svensk titel: ICKE-NEWTONSK STRÖMNING AV INJEKTERINGSBRUK I ENSKILDA RÅA SPRICKOR Modellering av cement-baserade injekteringsmedels strömning i bergsprickor spelar en viktig roll för prediktion och design. De medel som används vid injektering är typiskt icke- Newtonska, med en flytgräns, och antas därför vara av Bingham typ. Naturliga bergsprickor har vanligtvis en rå och ojämn yta. Analyser av injekteringsförlopp borde därför innehålla både icke-Newtonska vätskor och råhet hos sprickorna, vilket oftast inte är fallet i den litteratur som finns tillgänglig idag. I föreliggande arbete fokuseras på inverkan av bergsprickors råhet och numeriska beräkningar redovisas för icke-Newtonska injekteringsmedels strömning i enskilda sprickor, med hjälp av en regulariserad metod för hantering av brukets flytgräns. Sprickytornas råhet modelleras från laser-scannade ytor av granitprover för att erhålla så realistiska förhållanden som möjligt. Resultaten visar på icke-linjära effekter och att de råa sprickytorna har en avgörande inverkan på spricktransmissiviteten och att resultaten kan användas för att minska osäkerheten vid praktisk tillämpning.

« Tillbaka