Nedtransport av reaktortankar i vertikalt schakt till slutförvaring i bergrum

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Demontering av reaktortankar kan ske efter två huvudprinciper, antingen sönderdelade
eller transporterade som hel tank, då en vikt upp till ca 1 000 ton,
en diameter ca 7 m och en höjd på c:a 18 m kan bli aktuell.
Nedtransporten av hel tank är enligt SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) tänkt att ske genom en lång lutande nedfartstunnel till slutförvaring i ett bergrum. Ett annat utförande, som vi analyserat, är att nedtransporten sker via ett vertikalt schakt. Enligt den alternativa metoden sker nedtransporten av hela reaktortanken i ett vertikalt schakt som fyllts med anpassat friktionsmaterial av grus. Reaktortanken är placerad med nedre delen stående i en transporttunna som står på fyllnadsmaterialet. Nedtransporten sker genom succesiv avtappning i botten. Materialet förvaras i anslutande bergrum, där det hålls varmt och skyddat mot fukt, för återanvändning vid nedtransport av nästa reaktortank. Reaktortankarna både transporteras ner, och slutförvaras stående, viket är en fördel vid såväl igenfyllning som kringgjutning och kringfyllning.

« Tillbaka