Natura 2000 - skyddade områden

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
De senaste åren har de arealer som omfattas av olika typer av områdesskydd
utökats på ett betydande sätt och nya skyddsformer har tillkommit. De
skyddade arealerna avser till helt dominerande del miljö- och naturskydd.
Den snabba ökningen grundar sig dels på att vi fått en ny Miljöbalk och dels på att Sverige gick med i EU 1995. I och med det åtog sig Sverige såsom medlemsland att följa de direktiv som utfärdats inom EU avseende Natura 2000

« Tillbaka