MONITORING OF THE HAGA CHURCH

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
EN

MONITORING OF THE HAGA CHURCH
In the West Link project, one of the stations is located in a large rock cavern. Directly above the cavern (low rock coverage) and adjacent a substantial open soft clay excavation, the Haga church is situated. The church is about 170 years old and in Anglican Style made of brick and sandstone. It is certainly a sensitive asset of high cultural value as well as a challenging monitoring task due to highly dense presence of physical constraints and its vulnerability due to deformations, differential deformations and cracks. Prior to clay and rock excavation; an extensive survey campaign; consisting of traditional settlement and total station measurements but even clinometers, ground inclinometers, extensometers, crack meters, InSAR and vibration monitoring; have been foreseen. An extensive structural, geotechnical and hydrogeological monitoring program will be carried out to verify that the systems meets the design assumptions and requirements in terms of imposed deformations to the ground and the church itself. The measurement programs have been elaborated by Trafikverket and AGN (contractor) and are coordinated with the church owner. This article describes the measurement system and its connection to the church but also to the planned tunnelling and open cut works.

ÖVERVAKNING AV HAGAKYRKAN
I projektet Västlänken kommer en av de tre nya underjordiska stationerna ligga i ett större bergrum. Precis ovanför bergrummet, med en låg bergtäckning och intill en stor öppen lerschakt ligger Haga Kyrkan. Kyrkan är ca 170 år gammal och i nygotisk stil, byggd i tegel- och sandsten. Kyrkan är således en känslig byggnad med högt kulturellt värde och att övervaka byggnaden och omgivningen blir en utmaning på grund av bland annat fysiska hinder och potentiella risker för rörelser, differentiella rörelser och sprickor. Innan schaktning och berguttag planeras en mycket omfattande monitoreringskampanj att sättas igång, bestående av traditionella sättnings- och automatiska totalstationsmätningar, men även lutningssensorer, inklinometrar, extensometrar, sprickmätare, InSAR- samt vibrationsmätningar. Omfattande strukturella, geotekniska och hydrogeologiska kontrollprogram kommer att upprättas för att verifiera att systemen uppfyller projekteringens antaganden och krav med avseende på både förväntade och maximalt tillåtna rörelser och deformationer i berget, i marken och i själva kyrkan. Kontrollprogrammen utarbetats av Trafikverket och AGN (entreprenör) och stäms av med kyrkans ägare. Denna artikel beskriver kontrollprogram och mätningstekniska system och kopplingen till både kyrkan men också till planerad tunneldrivning och schaktning.

« Tillbaka