Moderna bergtäkter

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Största råvaran Sand, grus och makadam, d v s ballast, är Sveriges största naturliga råvara. Det produceras nästan hundra miljoner ton varje år. Det är flera gånger mer än järnmalmsproduktionen. Förädlingsvärdet av ballastmaterial uppgår till fyra miljarder kronor per år vilket överstiger värdet av järnmalmen med ca en miljard kronor. Ballast ingår till 90 procent i cementbetong och till 95 procent i asfaltbetong. Tittar man på värdet av dessa produkter får man ett sammanlagt produktionsvärde på cirka fjorton miljarder kronor per år. Även i världen som helhet är grus- och krossbergsproduktion den volymmässigt största råvaran, men där ligger olja, gas och kol värdemässigt före.

« Tillbaka