Miljöprövningen, ett nålsöga för tunnelprojekten

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Allt bortledande av grundvatten ur en tunnel utgör vattenverksamhet, vare sig det sker
genom pumpning eller är en följd av tunnelkonstruktionen. Jämför Högsta domstolens
dom den 4 mars 2005, NJA I 2005 sid. 109.
Enligt huvudregeln i 11 kap. 9 § första stycket miljöbalken krävs tillstånd till vattenverksamhet bl.a. i form av bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta. Enligt 11 kap. 12 § miljöbalken krävs inte tillstånd till vattenverksamhet om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens påverkan på vattenförhållandena. Ingen möjlighet finns till prövning av frågan om undantagsregeln är tillämplig. Bedömningen sker av verksamhetsutövaren på egen risk. Beviskravet är ”mycket starkt” (Prop. 1997/98:45 Del 2 sid. 134x). Med ”vattenförhållandena” avses vattnets djup eller läge, [vattenområdets användning för båttrafik,] [grund]vattnets kvalitet och minskning av vatteninnehållet i t.ex. en våtmark eller av grundvattnet.

« Tillbaka