Miljöbalken och miljödomstolar i praktiken

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vi börjar med att diskutera begreppet "ideell skada" som funnits med i miljöskadelagen. Eftersom begreppet innebär att skadan inte är förknippad med några kostnader har inte heller ersättningar dömts ut för denna typ av skada. I en ny dom i Högsta Domstolen har dock en ny praxis skapats. tre fastighetsägare efter Arlandabanan har fått skadestånd på grund av "ideell skada". Domen har inneburit att begreppet ideell skada fått en tydligare definition. Vi kommer också att granska två domar som avgivits av en miljödomstol. På senare tid har gränsvärden på vibrationer satta av länsstyrelsens naturvårdsenhet överklagats till denna. Dessa ärenden gällde öppnande av dagbrott respektive gruva. I miljödomstolen vann sökandena av tillstånd och gränsvärden emligt upprättad riskanalys vann gehör.

« Tillbaka