Miljöaspekter vid undermarksbygganden

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
För att få en mer komplett bild av de miljökrav som idag ställs vid
undermarksarbeten har ett projektarbete genomförts av Skanska Teknik.
Projektet har initierats av Skanska, som tillsammans med SBUF även
finansierat projektet.
Projektarbetet har inriktats på vattenburna föroreningar, då kunskapen inom detta område är avsevärt lägre än för andra typer av miljöstörningar. Syftet med projektarbetet var att identifiera och kartlägga dagens miljökrav med avseende på satta gränsvärden och deras bakgrund för projekt med olika förutsättningar, samt att föreslå åtgärder för att förhindra och ta om hand vattenföroreningar. De projekt vars kravhandlingar har studerats är Hallands ås tunnlarna, Lundbytunneln samt pågående och kommande entreprenader ingående i det som tidigare benämndes Ringen och Yttre Tvärleden. De vattenföroreningar som främst kan knytas till berguttagsarbeten är kväveföreningar och oljespill. Kväveföroreningarna bildas vid själva sprängarbetet i form av odetonerat sprängmedel och spill vid hantering. Oljeföroreningarna har sitt ursprung i läckage från maskiner och fordon men också i den oljeandel som ingår i vissa sprängmedel, tex ANFO.

« Tillbaka