Miljöaspekter vid användning av tändmedel och sprängämnen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid tillverkning, transport, lagring och användning av sprängämnen finns det möjligheter att
det uppträder miljöstörningar på omgivningen om valet av ingående kemiska ingredienser och
processmetoder ej är optimerade eller om transport-, ladd- samt sprängningsmetoder är olämpliga eller inte genomtänkta. I själva tillverkningsfasen så kan produktionspersonal exponeras för ingående hälsovådliga råvaror eller genererade hälsovådliga biprodukter vid de kemiska processer som används. Vid transport och laddning av sprängämnen finns möjligheter till spill som kan påverka yt-/grundvatten och den atmosfär människan vistas i. Vid sprängning av själva salvan uppträder ofrånkomligt luft-/markstötvågor och spränggaser. Okontrollerade sprängningsmetoder kan generera farliga stenkast. I berglossningsögonblicket samt vid lastning, transport och efterbehandling av sprängsten frigörs gaser och genereras damm. I detta föredrag belyses enbart de kemiska föreningar som emitteras vid användning av sprängmedel.

« Tillbaka