MAP - Robotisering av gruvbrytning i INCO:s gruvor i Kanada

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
MAP, Mining Automation Program, är ett forsknings- och utvecklingssamarbete
som i första skedet löper över fem år. I samarbetet ingår kanadensiska Inco
Limited och Canmet samt Tamrock OY och Dyno Nobel.
Många arbetsmoment inom gruvindustrin är redan idag automatiserade och i vissa fall fjärrstyrda. En vidare integrering av dessa teknologier kommer sannolikt att innebära stora förändringar inom gruvindustrin. Målet med MAP är en effektiv automatiserad gruvdrift där arbetsmomenten till stor del fjärrstyrs. Detta ska leda till betydande kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet. Med fjärrstyrd automatiserad gruvdrift bör det vara möjligt att förbättra säkerheten, produktiviteten och utnyttjandet av personal och maskiner. Då de personella arbetsinsatserna under jord minskas kan bland annat kostnaderna för infrastruktur, bergförstärkning och ventilation reduceras. De samarbetande företagen arbetar med utveckling av integrerade system både för utrustning och processer. Två av huvuduppgifterna är att utforma bra lösningar till navigering under jord och fjärrstyrning av brytningsprocesser. Dyno Nobel bidrar med produkter till MAP inom områdena initieringssystem, explosivämnen och laddningssystem. De praktiska försöken kommer till stor del att utföras i INCO:s gruvor kring Sudbury, Kanada.

« Tillbaka