Luftutbytesstationer - från systemhandling till bygghandling

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Förbifart Stockholm är en drygt 21 km lång led från Kungens Kurva till Häggvik som
går ca 18 km i tunnel. Den består av två tunnelrör med tre körfält i vardera riktning.
Trafikprognosen för 2035 visar att 140 000 fordon kommer att passera tunnlarna varje dygn. För tunnelventilation planeras tre platser längs anläggningen där luften byts ut i tunnlarna: två på Lovö och en i Vinsta. På varje plats behövs luftschakt för ut- och inluft, en sk luftutbytesstation, i bägge tunnelrören vilket totalt ger fyra anläggningar per plats. De ligger mellan 50 m och 100 m under markytan. I systemhandlingar bestod en luftutbytestation av tre parallella fläktrum i kontakt med markytan via tre lutande bergschakt med diameter av 5,5 m. Tidigt i detaljprojekteringen slogs dessa tre fläktrum ihop till ett enda bergrum som var en mer effektiv lösning. Tre lutande bergschakt från en luftutbytestation skulle varit svåra att bygga med den planerade raiseborrningstekniken pga de stora diametrar som behövs. Därför bestämdes att de skulle utföras vertikalt. Marken i anspråk för att bygga ventilationstornen på ytan är väldigt begränsad på alla platser. Det innebär att de tre ventilationsschakten skulle stått mycket nära varandra. För att minimera riskerna under byggskedet bestämde projektet att slå ihop schakten till ett vertikal schakt med en diameter av ca 10 m. Marken i anspråk är låst av arbetsplanen. Det innebär att lägen på ventilationsschakten också är låsta. Väglinjen är också låst sedan systemhandlingsfasen. För att uppfylla kraven på längden för ventilationsrummen var projektet tvungen att gå från en rak utformning till platsanpassade utformningar.

« Tillbaka