Luftstötvågor som ett miljöproblem

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Från och till förs diskussioner om möjligheterna till att minska oönskat höga tryck
(buller) i luften från byggarbetsplatser i tättbebyggda områden. Dessa tryckvariationer
verkar ibland störande för boende i närheten av en sprängplats, bland annat enligt en undersökning utgiven av Vägverket [1]. Det är också känt att bebyggelsen omkring en byggarbetsplats kan ta skada av bergvibrationer och lufttrycksvariationer i samband med sprängningar, Rundqvist [2]. Problemet är komplext och metoder för tryckreducering varierar från plats till plats och ovan respektive under jord. Detta föredrag handlar om sprängförsök, Nyberg och Forsen [3] i en Bohusgranit, en fortsättningen på tidigare genomförda SveBeFo- projekt, vars övergripande mål varit att kunna utforma en sprängning så att riskerna minimeras för skador från lufttryckvågor på omkringliggande byggnader och boende. Bland andra har Reidarman [4] i ett SveBeFoprojekt visat att en barriärkonstruktion har en signifikant effekt på tryckvågornas utbredning i tunnlar. I det aktuella arbetet har vi dels försökt att renodla tidigare fältförsök så att minsta möjliga tvivel råder vid utvärderingen och för det andra att försöka hitta samband mellan uppmätta tryck- faser och uppspricknings- förlopp samt att se effekterna av varierande förladdnings längder. Uppmätta tryck- faser har definierats som karakteristiska delar av mätsignalen enligt Wiss& Linehan [5] och Siskind et al.[6]; Air Pressure Puls (APP) som uppkommer vid en stark bergrörelse eller förflyttning av bergytan, Rock Pressure Puls (RPP) som genereras av en svag rörelse eller vibration i bergytan, Stemming Release Puls (SRP) som uppkommer av utströmmande förbränningsprodukter genom spränghålet och Gas Release Puls (GRP) som är mest oförutsägbar och uppkomma när gasen strömmar ut genom sprickor eller sprickzoner. Uppsprickningsförloppet kring ett spränghål har beskrivits i detalj av Persson et al. [7]. Senare studier av detonerande sprängämne och tryck- tid förlopp i spränghål har genomförts av Nie [8], stötvåg i berg nära laddning av Nyberg [9], kvarstående sprickbildning av Olsson [10] och mätningar med hjälp av radar av fria ytans hastighet vid pallsprängning, Felice [11]. Uppsprickningsförloppets senare del, när förbränningsprodukter strömmar ut i sprickor och ut ur spränghålet, är sannolikt det mest intressanta för uppkomsten av lufttrycksvågor. Under den första försöksperioden har för 5 stycken försök, förhållandet QN (kg/m3 ) för Dynamex d v s laddningsvikten genom bergets utsprängda volym, hållits konstant. Spränghålen var 0,5 - 2,0 m djupa med en håldiameter på 38 mm och laddade från botten. Förladdningarna var av torrt fingrus (2-4 mm). För att få jämförelsedata har dessutom 5 stycken försök gjorts med friliggande skott. Tryck.vågor har mätts upp i två riktningar i sammanlagt 6 mätpunkter. Analysen av försöksperiod 1 gav flera oväntade resultat. Bland annat sprack och fragmenterades berget på ett sätt som omöjliggjorde meningsfulla beräkningar av utsprängda bergvolymer. Därför har vi inför den andra försöksperiod utgått från konstanta laddningsvikter Q (kg) och varierat håldjupen H (m). Enkelskott på ca 460 gram av Dynamex, Gurit och sprängdeg laddades från botten i 0,5 - 1,5 m djupa 38 mm:s hål. Utav 13 stycken skott var 4 stycken friliggande. Förladdningarna var av samma typ som för den första försöksomgången.

« Tillbaka