LÄCKANDE BERGBULTHÅL, UTREDNING AV ORSAK OCH FRAMTAGNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA DESS FÖREKOMST

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Byggande i berg erfordrar normalt förstärkningsåtgärder. Installation av bergförstärkning i form av bergbultar utförs i princip alltid inom den teoretiskt tätade injekterade zonen för bergtunnlar. Detta borde innebära att de installeras i torrhet. Trots detta finns det ett be-tydande antal bulthål som efter borrning alternativt efter installation av bult, rinner/drop-par vatten ur, de läcker. Syftet med detta forskningsprojekt är att utreda orsak, nuvarande hantering och ge förslag till hantering, möjlighet till åtgärder för att reducera samt ge förslag till reglering av läckande bulthål vid bergbyggandet. Uppföljning av antalet injekterade läckande bulthål visar att antalet är mycket högre än prognosen. Undersökning av karterade områden, MWD och utförd behandling av läck-ande bulthål visar att huvudfaktorerna för förekomsten är geologi, skärmgeometri och bultarnas längd. För att minska förekomsten av läckande bulthål föreslogs modifiering av skärmgeome-trin, stoppkriterier och gräns för avvikelse av injekteringshål. För att minska åtgärder för läckande bulthål ska de injekteras med stabilt injekteringsbruk och borras om. Förslagen är baserad på resultat från uppföljningen och den ursprungliga tekniska beskrivningen. Förslagen har implementerats i två injekteringskärmar på ca 33m tunnel. Preliminära re-sultat visar en signifikant reduktion av läckande bulthål/bultar i testområdet jämfört med 2 tidigare injekteringar. Implementering av förslagen fortgår och resultaten kommer att redovisas i slutrapporten.

English title: LEAKY ROCK BOLT HOLE, INVESTIGATION OF CAUSE AND DE-VELOPMENT OF MEASURES TO MINIMIZE ITS OCCURRENCE
Constructing in rock usually requires reinforcement measures. Installation of rock bolts are always carried out within the theoretically sealed (grouted) zone of rock tunnels. This should mean that they are installed in dry condition. Despite this, there are a signif-icant number of bolt holes, which after drilling are leaking/dripping water. The purpose of this research is to investigate the cause, current solution and proposal for handling, the possibility of reducing measures as well as providing suggestions for the regulation of leaky bolt holes in the construction of rock. Investigation of the number of treated (grouted) leaky bolt holes show that the treated holes are far higher than the forecast. Geological mapping, MWD and performed treatment of leaky bolt holes show that the main factors for occurrence of the leaky bolt holes are geology, shape of the grouting fan and the length of the bolts. The proposals for reducing the occurrence of leaky bolt holes are based on original technical specification and include modification of fan geometry, stop criteria and limit for deviation of grout hole. To reduce the number of leaky bolt holes, the leaky bolt hole should be grouted with stable grout and re-drilled. The proposals have been implemented at two grouting fans and the result shows significant reduction of leaky bolt holes/bolts compare to the two earlier grouted fan.

« Tillbaka