Kylt bergrumslager för propengas i Lysekil

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Scanraff, Skandinaviska Raffinaderi AB, ligger strax norr om Lysekil i Bohuslän och är
Sveriges största raffinaderi. Som ett led i sin expansion genomför Scanraff en utbyggnad av
en anläggning för produktion av propen. Propen är en råvara till polypropen vilket är en plast som används till allt från plastfilmer till större plastkonstruktioner. Totalt innebär projektet en investering på 400Mkr. Som en del av denna satsning bygger Skanska Sverige AB och Skanska Teknik AB tillsammans ett kylt bergrumslager för propen i vätskefas. Projektet genomförs som en totalentreprenad till fast pris där entreprenören tar alla geologiska risker men samtidigt kan tillgodoräkna sig alla geologiska möjligheter. Under projektet har beställaren varit noga med att bevaka att beställd funktion erhålls ( ex. mängd inläckande vatten, bergrummets form, bergrummets totalstabilitet mm) men man har varit lika noga med att inte påverka produktionsprocessen eller val av produktionsmetoder. Det kylda lagret kommer att fungera som ett mellanlager dit propen levereras från den kontinuerliga processen, för att komprimeras och kylas med hjälp av kolvkompressorer och luftkylare. Det propen som återstår i gasfas får expandera i bergrummet varvid ytterligare kylning och fasomvandling sker. Utlastning sker sedan i vätskefas. Bergrumsprojektet genomförs som en totalentreprenad vilken startade i september 2000 och skall vara avslutat i mitten av april år 2002. I det följande beskrivs arbetet med bergrummet och med den första fasen av nedkylningen. Vidare analyseras och kommenteras den valda kontraktsformen med avseende på uppnådd kvalitet, erhållet engagemang, och produktionshastighet. Artikeln börjar med en kortare projektbeskrivning, följd av de geologiska förutsättningarna för arbetet. Därefter beskrivs arbetet med uttaget av bergrummet samt med nedkylningen.

« Tillbaka