Kvalitet som styrmedel vid bergschakt under jord

Konferens / Conference
År / Year
2014
Sammanfattning / Summary
SE
Projektets mål var att utreda möjligheten att ta fram förslag på utförandekrav och kontraktsutformning för bergschakt baserat på kvalitetskrav. Kraven ska beakta både konturhållning och begränsning av sprängskadezon, samt dokumentation av arbetet. Projektet har bl a jämfört hur krav på tunnelkonturens bergschaktningsklass har innehållits för ett forskningsprojekt vid SKB:s Äspölaboratorium mot motsvarande resultat från en konventionell underjordsentreprenad. Resultaten visar vad som är uppnåeligt med dagens kunskap och teknik. Bristen på metoder att mäta krav på bergschakt enligt AMA Anläggning har identifierats. Därför belyses förslag på utveckling av strategier för egenkontroll baserat på nyttjande av modern loggerutrustning i borr- och laddutrustning utifrån MTOperspektiv (Människa Teknik Organisation). Viktiga underlag för studien har varit en enkät till ca 50 yrkesarbetare, samt ett seminarium kring projektets frågeställningar. Projektets resultat lyfter fram förslag på både utbildnings- och utvecklingsinsatser.

« Tillbaka