KOMPLETT MODELL FÖR BERÄKNING AV BERGÖVERYTA MED TILLHÖRANDE OSÄKERHETER

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
SE

KOMPLETT MODELL FÖR BERÄKNING AV BERGÖVERYTA MED TILLHÖRANDE OSÄKERHETER
Osäkerhet skapar otrygghet. Alltid förekommande osäkerheter inför bergbyggnad är bergnivå och bergets fysikaliska egenskaper. Osäkerheter och otrygghet kostar pengar och försvårar planering. I det pågående FoI-projektet ”Osäkerhetsmodeller - för optimal resursanvändning i infrastrukturprojekt” har en modell för beräkning av bergmodell i 3D med tillhörande osäkerhetsmodell utvecklats. Beräkningsmodellen har verifierats mot framschaktade och inmätta bergytor i fem pågående infrastrukturprojekt. Beräkningsmodellen baseras på data från Jb-sondering, berg-i-dagen-inmätningar och geofysik. Samtliga använda data ansätts en egen individuell osäkerhet, vilka beräkningsmodellen utnyttjar för beräkning av osäkerhetmodellen för den totala ytan. Framräknade osäkerheter över aktuell yta visualiseras med en färgskala som draperas som en osäkerhetskarta på den framtagna bergmodellen. Samstämmigheten mellan beräknad bergmodell och inmätt bergyta är god. Beräkningsmodellens träffsäkerhet har visat sig vara 0,5–1,0 meter. Osäkerhetsmodellerna anger störst osäkerheter där det vid jämförelsen mellan beräknad bergmodell och verklig inmätt bergyta också är störst avvikelse. Slutsatsen är att den framtagna beräkningsmodellen är direkt användbar i projekteringsarbetet i bergprojekt för optimering av undersökningsprogram och som beslutsstöd i allmänhet. Med i byggskedet tillkommande data kan den projekterade bergmodellen successivt uppdateras. Därför föreslås beräkningsmodellen användas även i byggskedet för ökat värdeskapande. Det framtagna konceptet har potential att förtydliga risk- och kostnadsfördelning vid kontraktsskrivande samt reducera antalet tvister markant. Användning av osäkerhetskartor och MVA-metodik för bestämning av värdet på designparametrar har också potential att utgöra kärnan i en uppdaterad geoprocess.

COMPLETE CALCULATION OF BEDROCK MODEL INCLUDING ASSOCIATED UNCERTAINTIES
Uncertainty creates insecurity. Common uncertainties in rock engineering are the bedrock level and the physical properties of the rock. Uncertainties and insecurities cost money and make planning difficult. In the ongoing R&D project "Uncertainty models - for optimal resource use in infrastructure projects", a model for calculating bedrock models in 3D accompanied by uncertainty models has been developed. The algorithm has been verified against excavated and surveyed bedrock surfaces in five ongoing infrastructure projects. The algorithm is based on data from Jb soundings, rock outcrops and geophysics. All used data is assigned an individual uncertainty, which the calculation model uses to calculate the uncertainty model for the total area. The uncertaidnties are visualized as a color scale that is draped as an uncertainty map on the bedrock model. The consistency between the bedrock model and the surveyed rock surface is good, with an accuracy of 0.5 - 1.0 m. The uncertainty models indicate the greatest uncertainties, where the comparison between the bedrock model and actual surveyed bedrock surface also has the largest deviation. The conclusion is that the bedrock model is directly useful in the design work in rock engineering projects for optimization of ground investigation programs and as decision support in general. With additional data in the construction phase, the bedrock model can be gradually updated. Therefore, it is proposed that the algorithm is to be used also in the construction phase for increased value creation. The concept developed has the potential to clarify the distribution of risk and costs in contracts and also for reducing the number of claims significantly. The use of uncertainty maps and MVA methodology for defining design parameter valuses also has the potential to be the core in a significantly updated geo process.

« Tillbaka