Kompetensutveckling inom bergbranschen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Berghantering i allmänhet och sprängarbete i synnerhet har alltid varit verksamheter som innehållit en mängd faror och riskmoment. Således finns regler för att minimera dessa risker, varav de äldsta är mer än 100 år gamla. De första reglerna för sprängning utfärdades av tillverkaren själv, Nitroglycerin-Aktie-Bolaget, och är daterade till 1864 innehållande "regler" för laddning av "patenterad Sprängolja". Redan 1897 fanns dock de myndighetsregler utfärdade av Yrkesinspektionen som skulle utgöra grunden för framtidens anvisningar och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen. De första regelverken hade ett tillbud eller en olycka som bakgrund till varje paragraf om säkerhet. Den första allmänna kompetensutvecklingen för personal sysselsatt med sprängningsarbete, den första sprängkursen, arrangerades av Nitroglycerin AB i Gyttorp 1932. Kursen behandlade sprängämnen, tändmedel, säkerhetsbestämmelser och sprängteknik, ungefär som dagens sprängkurser. Deltagarna bestod till stor del av arbetslösa som skulle sysselsättas med beredskapsarbete, även det ganska överensstämmande med dagens situation. Utbildningarna resulterade i sjunkande olycksfallsstatistik och tekniskt väl utförda arbeten. Denna utveckling pågick ända fram till 1990-talet, då trenden bröts med ökat antal tillbud och olyckor och ibland märkbara försämringar vad gäller tekniskt utförande. Dagens situation med ständiga förändringar i regelverken och utveckling av allt mer avancerade produkter gör att behovet av kompetensutveckling i branschen är mer aktuell än någonsin, något som dessvärre inte på något sätt stämmer överens med den verkliga situationen där antalet kursdeltagare aldrig tidigare i modern tid varit så lågt. Det väl definierade arbetsgivaransvaret i Arbetsmiljölagstiftningen fungerar dessvärre inte i praktiken beroende på okunskap och/eller pressad ekonomi på bergprojekten innebärande att man många gånger inte anser sig ha råd att leva upp till lagstiftningens krav. Denna situation är mycket otillfredsställande och det måste omgående till en stor förändring inte bara för att förhindra olycksfall utan även för att den svenska bergarbetarstammen ska kunna bibehålla sin kompetens och därmed sitt internationellt goda rykte.

« Tillbaka