Kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige - Förvaring under jord

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Sammanfattning / Summary
SE
Sverige har idag två underjordsanläggningar i drift för omhändertagande
av restprodukterna från elkraftproduktionen i våra
kärnkraftverk. Ett mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB) i
Oskarshamn och ett slutförvar för radioaktivt driftsavfall från kraftverken (SFR) i Forsmark. Artikeln beskriver anläggningarnas tillkomst samt erfarenheter från konstruktion, byggande och drift av de båda anläggningarna. Den omfattar även planeringen för ett underjordiskt berglaboratorium och ett framtida slutförvar för det använda kärnbränslet. De befintliga anläggningarna CLAB och SFR är byggda i granitisk berggrund på ostkusten i anslutning till två av kärnkraftverken. Bergutrymmena är belägna på djup ned till 140 m under marknivån. Det framtida slutförvaret för kärnbränslet planeras bli placerat på ett djup av ca 500 m i en kristallin bergmassa. Undersökningsmetoder och metodik för byggande ska först provas vid byggandet av ett berglaboratorium som anläggs i början av 1990 - talet. SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, äger och driver dessa anläggningar och har svarat för utformning, säkerhetsanalyser samt genomförandet av projekten CLAB och SFR. Driften vid anläggningarna genomförs på SKBs uppdrag av 0KG AB respektive Vattenfall. SKB svarar även för de forskningsinsatser som erfordras för slutförvaret för kärnbränslet, inklusive det underjordiska berglaboratoriet. Huvuddelen av detta omfattande forskningsarbete sker på universitet och högskolor, vid forskningsinstitut och konsultföretag.

« Tillbaka