Justering av skjutriktningar och dess effekter i Aitikgruvan

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2016
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Effektivitet och kostnader för produktion i gruvor och efterföljande anrikningsprocesser
påverkats starkt av bergmassans fragmentering. En av de viktigaste
faktorerna som påverkar fragmenteringen vid sprängning är mängden
och riktningen på diskontinuiteter i bergmassan. Som en del av ett större SIP-STRIM projekt (Face-to-Surface) har man testat hur bergmassans diskontinuiteter kan fastställas och hur denna information kan integreras i brytningsplaneringen av produktionssalvor i Bolidens Aitikgruva. För att kartlägga diskontinuiteter och särskilja områden (domäner) med liknande geologiska strukturer i gruvan har stereofotografisk teknik använts. Totalt har 110 stereografiska bilder användts för att generera 3D ytor runt gruvan. Från dessa identifierades 7 sprickgrupper och 3 geologiska domäner i gruvområdet. Som en pilotstudie har fyra olika skjutriktningar utvärderats med hjälp av 6 testsalvor i en del av gruvan. Alla testsalvor sprängdes med liknande borrmönster och samma specifika laddning, men skjutriktningarna varierades beroende på den dominerande riktningen på geologiska strukturer i respektive domän. För att identifiera sambandet mellan fragmentering och skjutriktningar, så utvärderades försöken med avseende på svällning och lastningseffektivitet. Resultaten visar att salvor som initierats mot norr eller nordväst gav större svällning samt bättre fragmentering vilket signifikant påverkade lastningskapaciteten. Dessa inledande försök visar ett tydligt samband mellan fragmentering och skjutriktning. En jämförelse mellan skjutriktningar och strukturfamiljer visade även att två av sprickgrupperna har större påverkan på resultaten. Denna studie kommer att följas av ytterligare försök som också kommer att belysa effekter av optimerade borrmönster och upptändning för att förbättra fragmenteringen.

« Tillbaka