JURIDISKA ASPEKTER AV SKYDDSZONER RUNT TUNNELANLÄGGNINGAR

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Forskningsprojektet utreder frågan hur man kan säkerställa åtkomst för den mark som krävs för skyddszonen tillhörande en tunnelanläggning. Olika skyddszoners storlek har utretts i slutförda, pågående och kommande infrastrukturprojekt inom Norden. Det framgår av tillämpliga lagar att det inte är tillåtet att tvångsvis ta mark mer än vad som är nödvändigt. Markåtkomst ska uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Detta gäller också storleken på skyddszonen runt tunnelanläggningar. Skyddszonen syftar dels till att skydda själva tunnelanläggningen och dels till att skydda från andra parters åtgärder i tunnelns direkta närhet. Omgivande jord- och bergmassors egenskaper och tunnelkonstruktionens utformning är några faktorer som har betydelse för skyddszonens storlek. Det är dock svårt att förutse hur markförhållandena ser ut i detalj vid planläggning, då det inte är förrän i byggskedet som man vet hur de verkligen ser ut och det faktiska markbehovet. Följande aspekter tas upp när skyddszonens storlek ska bestämmas: • en juridisk aspekt - säkerställa nödvändig markåtkomst • en planeringsaspekt - samverkan med andra aktörer i samhället • en teknisk aspekt - tunnelns bärighet, bergkvalitet och geologi • en miljöaspekt - grundvattenpåverkan och täthetskrav • en drift-/underhållsaspekt - tydlig förvaltning av anläggningen Forskningsprojektet tar upp rekommendationer och framtida insatser inom området. Projektet har utförts av en projektgrupp med stöd av en referensgrupp, samtliga från Trafikverket.

English title: LEGAL ASPECTS OF RESTRICTED AREAS AROUND INFRASTRUCTURE TUNNELS

« Tillbaka