Integrerat tunnelborrningssystem för Klippens kraftstation

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Klippenprojektet är ett nytt vattenkraftverk som an läggs
åt Vattenfall AB i Umeälvens källflöden ca 400 km
nordväst om utflödet i Bottenviken. Projektet tillvara tar
en fallhöjd på 65 m mellan ett befintligt regle - ·
ringsmagasin överurnan samt utflödet i Ume älv vid Klippens by. Vattnet till kraftaggregaten leds genom en ca 7,6 km lång tilloppstunnel samt ut genom en ca 3,4 km lång utloppstunnel. Stationen byggs för en utbygg nadsvattenföring på 50 m3/s. Effekten blir 27 MW samt normalårsproduktionen 97 GWh varav ca 75 % som värde full vinterkraft. Kraftverkets utformning har bestämts med stort beaktande av miljöhänsyn för att nedbringa ingreppen i na turen samt speciellt för vattenmiljön i denna del av Ume älven. Sålunda kommer en viss minimivattenföring att finnas i berörd älvsträcka .

« Tillbaka