Inspända laddningars påverkan på vibrationsnivån

Konferens / Conference
År / Year
2016
Sammanfattning / Summary
SE
En ofta förekommande uppfattning hos bergsprängningsteknikens utövare är
att då en laddning med stor försättning detonerar genereras en högre vibrationsnivå
än om samma laddning sprängs med en mindre försättning, dvs. att
laddningen var mindre inspänd. Även i den sprängtekniska litteraturen så brukar laddningens inspänning nämnas som en av de viktigaste orsaker till förhöjda vibrationsnivåer. Oftast brukar man med inspändhet mena att laddningen har fått för stor försättning för att åstadkomma planerat utslag. Finns det någon fysikalisk förklaring till detta eller är påståendena om förhöjda vibrationer en missuppfattning? Att svara på detta har varit utgångspunkten för ett BeFo-projekt som utförts under de senaste tre åren. Den förstudie som inledde arbetet omfattade en litteraturstudie, en genomgång av ett antal observerade bomsalvor från tunneldrivning och en försöksserie enhålssprängning i pall. Resultatet av litteraturstudien visar att det finns uppfattningar som både stödjer och som förkastar uppfattningen om inspändhetens påverkan på vibrationsnivån. Den genomförda studien av vibrationer från ett antal bomsalvor och den efterföljande statistiska analysen visade inga bevis på att inspändheten hos laddningar skulle ha någon betydelse för vibrationsnivån. I projektets andra del har ett fältförsök genomförts där ett antal borrhål sprängts dels med utslag och dels med helt inspända hål. Omfattande vibrationmätningar utfördes. Inte heller här kunde någon skillnad i vibrationsnivån mellan inspända och icke inspända hål registreras.

« Tillbaka