Injektering i Hallandsåsen - utvalda tester

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Sammanfattning / Summary
SE
Vid Vattenfall Utveckling AB, avdelningen för
betongteknik, pågår forskning som i första hand är
inriktad på att förbättra tekniken att reparera
betongkonstruktioner medelst cementinjektering. Denna
forskning är dock även tillämplig på berginjektering i allt väsentligt. Hittills har mest uppmärksamhet riktats åt injekteringsmedlets egenskaper och hur man i laboratoriemiljö skall mäta och kvantifiera de viktigaste egenskaperna på ett konsekvent sätt. I samband med upphandlingen av cementbaserade injekteringsmedel till Kraftbyggarnas Hallandsåsprojekt avkrävdes leverantörerna redovisning av resultat från en serie laboratorietester. Dessa tester har uteslutande utförts hos Vattenfall Utveckling, Betongteknik i samarbete med institutionen för jordoch bergmekanik vid KTH. Laboratorietesterna utfördes i avsikt att utvärdera de egenskaper hos injekteringsmedlen som styr injekteringsresultatet. Dessa egenskaper har isolerats i så renodlade delegenskaper som är möjligt med dagens vetskap. Vissa resultat från prekvalificeringsprovningarna kommer att redovisas. Även den utvärderingsmodell som har använts kommer att demonstreras som ett förslag på hur stora mängder resultat kan hanteras och utvärderas i denna typ av undersökningar. För att ge en bakgrund till prekvalificeringsprovningarna som utfördes inför Kraftbyggarnas Hallandsåsprojekt, behandlas i det följande den forskning som pågår hos Vattenfall Utveckling samt allmänna principer.

« Tillbaka