Injektering av tunnlar, ett alternativ till vatten- och frostisolering

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Sammanfattning / Summary
SE
Är det ekonomiskt försvarbart att bygga inklädnad och innertak i bergtunnlar
istället för att täta berget?
För att minska underhåll och driftstörningar har inklädnader byggts i flera
bergtunnlar under senare år. Dessa har byggts direkt i samband med drivning, eller som en del av det långsiktiga underhållet i befintliga tunnlar. Det kan ifrågasättas om denna insats är prisvärd. När kostnaden för inklädnad bestäms måste även tillkommande extra kostnader för utökad bergschakt och ökad förstärkning inräknas. Erfarenheter från genomförda tunnlar visar dock att berget går att få så tätt att inklädnad inte är nödvändig. Detta innebär att betydande besparingar kan erhållas. Tätningen av berget utförs normalt med kontinuerlig förinjektering. Injekteringen ger dessutom extra fördelar. Information om bergmassan kan samlas in i samband med borrningen, vilket minskar risken för vatteninbrott och oväntade stabilitetsproblem. lnjekteringen ger även en viss stabilisering av sönderspruckna bergmassor. I föredraget beskrivs några genomförda tunnelprojekt ur detta perspektiv. De diskuterade projekten är belägna i olika klimatzoner, från Västkustbanan i Halland till Malm banan i Norrbotten.

« Tillbaka