Hvalfjørdur tunnel projekt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Hvalfj0rdur är en drygt 30 km lång och relativt djup fjord som ligger strax norr om Reykjavik
och all trafik till norra och nordvästra Island leds runt fjorden, se bil 1. Den första
vägförbindelsen runt fjorden var klar 1934, men hela sträckan var inte belagd förrän 1990. Trafikmängden idag är mindre än 2 500 ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Redan 1945 gjordes den första utredningen beträffande en färjeförbindelse över fjorden och följdes av ett flertal utredningar under 60, 70 och 80-talet. I samband med byggandet av Grundartangi smältverk på norra sidan gjordes 1988 den första utredningen som förordade en tunnelförbindelse under Hvalfj0rdur. 1990 tillsattes en arbetsgrupp för en tunnelförbindelse och 1991 bildades aktiebolaget Spölur som består av intressenterna på norra sidan dvs. cementfabriken, smältverket och kommunerna samt isländska vägverket och några mindre ägare. Spölur fick av isländska staten koncessionen att bygga och driva tunneln samt att uppta betalning för färd genom tunneln tills att det att alla lån var återbetalda samt skälig avkastning på eget kapital erhållits. Idag finns en färjeförbindelse mellan Akranes och Reykjavik som läggs ned när tunneln tas i drift. Under åren 1991 till 1993 gjorde Spölur flera trafikstudier, ytterligare utredningar samt utförde förundersökningar för byggande av en undersjöisk tunnel för att 1994 i nordisk konkurrens infordra anbud på byggande av tunneln. Tunneln är privatfinansierad och avgiftsbelagd. Återbetalningstiden beräknas till 15 till 20 år baserat på en trafikvolym av 1200 till 1500 ÅDT.

« Tillbaka