HUR SKA BERGBYGGANDE KUNNA INKLUDERAS I EUROKOD 7?

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE
SAMMANFATTNING I dagsläget har många länder, däribland Sverige, valt att inte tillämpa Eurokod 7 vid byggande i berg. Eurokod 7 är dock för närvarande under omarbetning, bland annat med syftet att bättre inkludera bergbyggande i dess tillämpningsområde. En sådan omarbetning kräver dock att koden anpassas till bergbyggandets egenheter, eftersom byggande i berg fundamentalt skiljer sig från byggande av de flesta andra typerna av konstruktioner. I denna presentation framför vi vår syn på hur en designkod för berg-konstruktioner behöver vara uppbyggd för att säkerställa att nya konstruktioner både blir tillräckligt säkra och kan byggas på ett kostnadseffektivt sätt. En viktig utgångs-punkt är den beslutsteoretiska kopplingen mellan dimensionering och riskhantering som alltid bör genomsyra byggande i jord och berg. Presentationen bygger på resultatet av BeFo-projekt 395, som avslutades i januari 2019.

English title: HOW TO INCLUDE ROCK ENGINEERING IN EUROCODE 7 Sweden, among other countries, has chosen not to apply Eurocode 7 to rock engineer-ing design. However, Eurocode 7 is currently under revision, with one purpose being to improve its applicability to rock engineering. Such a revision would however require that the code accommodates the current principles of rock engineering design and exe-cution, since rock engineering in many cases fundamentally differs from other types of construction. In this presentation, we give our view on how a design code for rock engineering needs to be organized, in order to ensure that new rock engineering struc-tures become both sufficiently safe and cost-effectively constructed. An important pre-requisite is having a decision-theoretical connection between design and risk manage-ment that always should permeate geotechnical design and construction. The presented research is based on the results from a research project funded by the Rock Engineering Research Foundation (BeFo) that was finalized in January 2019.

« Tillbaka