Hur har erfarenheterna påverkat förfrågningsunderlaget för fortsatt arbete i Hallandsåsen?

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Sammanfattning / Summary
SE
Som en del av utbyggnaden av Västkustbanan
mellan Malmö och Göteborg bygger Banverket
tunnlar genom Hallandsåsen.
Banverket har projekterat 2 st enkelspårstunnlar
vardera cirka 8,5 km långa. Total tunnellängd
cirka 17 km. Avståndet mellan tunnlarna är cirka 30 m. Huvudtunnlarna är förbundna med tvärtunnlar med cirka 500 m mellanrum. Anbudsförfrågan gick ut 1991 och anbud lämnades 91-11 -15. Arbetet beställdes av Kraftbyggarna AB 92-03-05. Beställningen förutsatte drivning med TBM-maskin. Som särskilt villkor i beställningen förutsattes en övergång till "konventionell drift" (sprängning ) om TBM-metoden ej fungerade. Efter diverse bekymmer under entreprenadtiden enades beställare och entreprenör 95-05-10 om att entreprenören frivilligt lämnar entreprenaden den 95-05-31 . Banverket startade därefter en ny upphandling, som avslutades med kontraktsskrivning med SKANSKA 96-01 -1 8. Under tiden 95-06-01--95-12-31 arbetade Kraftbyggarna vidare på löpande räkning. 35 Mot bakgrund av vad som inträffat bestämde sig Banverket för en del nya utgångspunkter vid den nya upphandlingen.

« Tillbaka