HOLLOW BAR OCH FLYTANDE RESIN – HUR SVÅRT KAN DET VARA?

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Boliden har undersökt möjligheten att införa ”hollow-bar” bult med flytande resin som ingjutningsmedel i Renströmsgruvan för att öka effektiviteten och kvaliteten samt möjliggöra automation vid bultning. Inför försöket var kravet att bulten skulle motsvara de nuvarande plastingjutna kamstålsbultarna (ø20 mm, 20 tons brottlast, 40 mm deformationsförmåga över en spricka) för att undvika förändringar och sammanblandningar med existerande förstärkningsplaner. Vid de initiala labbtesterna och försöken år 2020 med ”hollow-bar” med standardstål från DSI (R25, 22 tons brottslast, 5% töjningskapacitet) framkom att brottslasten var tillräckligt bra och erforderlig förankringslängd var något längre än en kamstålsbult. Deformationsförmågan var dock för låg. Till fältförsöken 2022 levererade DSI en bult med modifierade stålegenskaper (Ductile R25, 15% töjningskapacitet) som i labbförsökvid vid NTNU uppvisade önskade deformationsegenskaper och styrka i samverkan med ingjutningen. Vid fältförsöken lyckades man inte upprepa resultaten och den önskade förankringslängden uppnåddes inte. Felsökning påbörjades och alternativa lösningar prövades. Försöken visade att flera faktorer var viktiga för att uppnå önskad förankringslängd. För att ersätta nuvarande kamstålsbult krävdes minst 50 cm ingjutningslängd för ”hollow-bar” i töjbart stål och därför behövdes en 2,9 m lång bult. Detta föredrag beskriver de undersökningar, förändringar och lärdomar som gjordes i samband med dessa försök, bland annat avseende erforderlig förankringslängd, brinntid, temperaturens påverkan, inställningar osv.

HOLLOW BAR BOLT & PUMPABLE RESIN – HOW HARD CAN IT BE?
Boliden have investigated the possibilities to use a “hollow-bar” rock bolt with pumpable resin for grouting in the Renström mine to increase efficiency, quality and to enable automation during bolting operations. The requirements ahead of the trial was that any new bolt would match the current rebar bolts (ø20 mm, 20 tons ultimate strength, 40 mm deformation capacity over a single joint) to avoid changes and confusion to existing reinforcement plans. In the initial tests and trial during 2020 with a hollow bar with standard steel from DSI (R25, 22 tons ultimate strength, 5% deformation capacity) results showed that that ultimate strength was acceptable and anchor length was slightly longer than for a rebar bolt. The deformation capacity was however not sufficient. For the 2022 trials DSI supplied a bolt with modified steel characteristics (Ductile R25, 15% deformation capacity) that in lab tests at NTNU showed the desired deformation capacity together with the required strength of the grouting material. The first test in the field trial failed to repeat these results and the excepted anchor length was not achieved. A program of eliminating error sources and finding alternative solutions followed. The trials revealed that several factors played a part in achieving the desired anchor length. A replacement for the current rebar bolt needed at least 50 cm of anchor length and therefore hollow bar bolts of 2,9 m length were ordered for future use. This paper summarises the investigation, changes and lessons learned in these trials, with respect to anchor lengths, curing time, impact of temperature, machine settings etc.

« Tillbaka