Grundvattensänkning i projekt Citybanan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Citybanan är en pendeltågstunnel genom centrala Stockholm. I miljöprövningen
pekades grundvattenproblematiken ut som en av de viktigaste miljöfrågorna, särskilt
med tanke på de stora värden som riskerades skadas. Nu är huvuddelen av
tunnlarna utsprängda och problemen har i all väsentlighet kunnat undvikas, samtidigt som de stränga villkoren i miljödomarna kunnat uppfyllas. Arbetsgången har varit att aktivt styra injekteringsarbetena, men också att redan i förskedet förbereda infiltrationsanläggningar. Ett exempel rör tunnlarna genom city, där Citybanans anläggning är komplex och omfattande. Trots stora injekteringsinsatser har grundvattensänkningar skett, men dessa har effektivt motverkats med infiltration. Infiltrationen har behövt trimmas in, då flera källare riskerar översvämmas ifall grundvattenytan höjs. Föredraget kommer också behandla vikten av att redan i ett tidigt skede fastställa rätt inläckagekrav innan ansökan lämnas in till miljödomstolen.

« Tillbaka