Grovhål i centrum

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Införandet av storskalig skivrasbrytning inom LKAB har bidragit
till högre produktivitet och sänkta kostnader för gruvorna i
Kiruna och Malmberget.
Trots den ökade
skalan är ortdrivning
den dyraste enhetsoperationen
i gruvorna. Storskaligheten innebär också att antalet fronter drastiskt har minskat. Detta medför också att effektivitets och kvalitetskraven ökat i de fronter som är tillgängliga (Figl). Under årens lopp har därför ett stort 1985 antal projekt med inriktning på effektivitet .kvalitet Fig 1: Förändringen i skala för skivras brytningen i LKAB :s gruvor 1995 och kostnadssänkningar i ortdrivningen genomförts inom LKAB. JO • I Sofia -projektet 1990 -91 utvecklades bl .a teknik och utrustning för borrning och sprängning av 7,7m långa salvor utan grovt öppningshål och med ett indriftsresultat på mellan 75 och 90% /1/ . Försöken med långa salvor fortsatte sedan i Malmbergsgruvan och 1992 hade så goda resultat uppnåtts att metoden infördes som standard i ortdrivningen. Medelindriften för det första året med långa salvor blev 90%. Under den fortsatta utvecklingen och finslipningen av metoden konstaterades att den valda öppningstypen var känslig för störningar som därmed skapade indriftsförluster. 1993 inleddes därför ett projekt där olika öppningstyper baserade på 64mm borrhål utprovades . En av öppningstyperna gav en medelindrift på 95% och uppvisade en mycket god funktion

« Tillbaka